Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł i był najwyższy w historii polskiego sektora bankowego. Skumulowany wzrost zysku w latach 2010-2011 to aż 65,1%. Osiągnięte wskaźniki finansowe, efektywności działania oraz rentowności wyróżniają PKO na tle banków europejskich.

Skonsolidowany zysk netto za 2011 rok wzrósł o 18,4% r/r i stanowił blisko 25 proc. zysków całego krajowego sektora bankowego. W samym IV kwartale 2011 roku Grupa PKO Banku Polskiego zarobiła 952 mln zł, co oznacza wzrost o 9,7% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku. Sam Bank zarobił w 2011 roku 4 mld zł (wzrost o 19,4% r/r), z czego ponad 1 mld zł w IV kwartale (wzrost o 25,6% r/r).

Osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego to efekt zaangażowania pracowników wszystkich spółek wchodzących w jej skład. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w kolejny rok działalności Grupa wchodzi gotowa na realizację kolejnych ambitnych wyzwań  ? mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Jednym z najważniejszych czynników, które zaowocowały historycznie wysokim poziomem zysku netto, była bardzo dobra efektywność działania Grupy Kapitałowej Banku. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł na koniec 2011 roku o 2,1 pp. r/r do poziomu 39,6%. Wzrost kosztów działania wyniósł zaledwie 3,8% r/r , czyli mniej niż wskaźnik średniorocznej inflacji (4,3%). Równocześnie roczny wzrost wyniku na działalności biznesowej wyniósł 9,3%, z czego wynik odsetkowy zwiększył się o 16,8% r/r.

Wysoki poziom zysku netto oraz bardzo dobra efektywność działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego znalazły odbicie we wskaźnikach rentowności. Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł według stanu na koniec 2011 roku 17,5% (wzrost o 2,6 pp. r/r), a zwrot z aktywów (ROA) 2,1% (wzrost o 0,1 pp. r/r).

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego według stanu na koniec 2011 roku wyniosła 190,7 mld zł. Oznacza to roczny wzrost o 21,1 mld zł, będący efektem dynamicznego wzrostu kredytów netto (+11 mld zł r/r), finansowanego wzrostem depozytów klientów (+13,5 mld zł r/r) oraz emisją obligacji. Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania poprawił się w ciągu roku o 3,6 pp. i wyniósł 88,4%, a współczynnik wypłacalności utrzymał się na bezpiecznym poziomie 12,4%.

Stabilność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego potwierdzona została w europejskich testach warunków skrajnych. Grupa nawet w najgorszym z założonych wariantów rozwoju sytuacji gospodarczej zachowywała zdolność do generowania zysków oraz bezpieczny poziom kluczowych wskaźników finansowych.

Osiągnięte wyniki finansowe potwierdziły wiodącą pozycję Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem poziomu wypracowanego zysku, aktywów i kapitałów lider krajowego sektora finansowego wyróżnia się zdecydowanie na tle banków europejskich, w tym podmiotów posiadających spółki zależne w Polsce.

Realizacja Strategii na lata 2010-12 to nie tylko osiąganie wyznaczonych wyników finansowych, ale również działania mające na celu poprawę pozycji konkurencyjnej PKO Banku Polskiego i satysfakcję jego klientów.

Zainicjowane procesy wzmacniania współpracy między Bankiem a jego spółkami-córkami oraz centralizacja niektórych funkcji pozwoliły na optymalizację kosztów działania oraz wzmocnienie efektu synergii związanego z funkcjonowaniem w ramach Grupy Kapitałowej.

PKO Bank Polski wprowadził też w minionym roku nowe standardy obsługi klienta oparte na wynikach przeprowadzanych cyklicznie badań ich satysfakcji oraz rozpoczął proces modernizacji wyposażenia i wyglądu swojej sieci placówek. Osiągnięte cele strategiczne wspierała zmiana kultury organizacyjnej oparta na nowoczesnej polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz realizowanych projektów ułatwiających rozwój zawodowy pracowników wszystkich szczebli, w 2011 roku w PKO Banku Polskim wdrożony został m.in. system wynagradzania oparty na analizie wartości poszczególnych stanowisk pracy i dostosowujący poziom płac do realiów rynku.

Bardzo dobre wyniki finansowe oraz kompleksowa modernizacja zostały dostrzeżone przez należący do Financial Times Group miesięcznik The Banker, który za 2011 rok PKO Bankowi Polskiemu przyznał tytuł -Bank of the Year?.

Źródło: PKO Bank Polski

Dodaj komentarz