Fidelity Worldwide Investment przeprowadził ankietę wśród analityków w celu zidentyfikowania nowych trendów i atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na globalnych rynkach akcji i długu. Główne wnioski badania są następujące:

  • Analitycy są bardziej pozytywnie nastawieni do rynków rozwiniętych niż wschodzących.
  • Oczekiwane są stabilne lub rosnące dywidendy we wszystkich regionach.
  • Przewidywane są pozytywne perspektywy dla branży medycznej i finansowej oraz negatywne dla sektora energetycznego i materiałowego.

Fidelity Global Sentiment Index

Badanie umożliwiło stworzenie barometru nastrojów analityków, opartego na pięciu głównych kryteriach oceny: nastroje zarządu, nakłady inwestycyjne, polityka dywidendowa, stopy zwrotu w branży oraz siły bilansu. Zagregowane wyniki odpowiedzi w skali od 1-10 pkt. (10 pkt. oznacza najbardziej pozytywną ocenę) pozwalają na dogłębną analizę obecnej kondycji oraz prognozę wzrostu spółek i sektorów na globalnych rynkach finansowych. Wskaźnik umożliwia również bezpośrednie porównanie poszczególnych regionów i sektorów. Kompleksowe badanie sentymentu analityków sprawia, że inwestorzy zyskują pełniejszy obraz sytuacji, co może stanowić istotne wsparcie przy definiowaniu strategii i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Globalny wskaźnik nastrojów analityków w 2015 r. wyniósł 5,7 pkt. wobec 6,4 pkt. w 2014 r., co wskazuje na pogorszenie ogólnego sentymentu względem ubiegłego roku. W ujęciu regionalnym, analitycy Fidelity są najbardziej pozytywnie nastawieni do Japonii (7,1 pkt.), Europy (5,8 pkt.) i USA (5,6 pkt). Dalsze miejsca w zestawieniu zajmuje Azja i Pacyfik (5,3 pkt. – z wyłączeniem -Państwa Środka i Japonii), Chiny (4,4 pkt.) oraz Ameryka Łacińska/EMEA (4,3 pkt.), co sugeruje pogłębienie się regionalnej dyferencjacji na korzyść państw rozwiniętych. Natomiast do sektorowych faworytów analityków Fidelity należy branża opieki zdrowotnej i finansowa (odpowiednio 6,8 pkt. i 6,4 pkt.), a na drugim biegunie znajduje się branża energetyczna (2,1 pkt.) oraz materiałowa (3,8 pkt).

? Wyniki tegorocznej ankiety są niezwykle ciekawe. Na pierwszym miejscu naszego ogólnego rankingu nastrojów znalazła się Japonia, na drugim Europa, ale i w USA nastroje utrzymały się na wysokim poziomie. Widać ponadto, że sektory oparte na innowacjach i wiedzy zaczynają wyraźnie wychodzić przed szereg komentuje Henk-Jan Rikkerink, szef działu badań na Europę, USA, region EMEA i Amerykę Łacińską w Fidelity.

Japonia liderem

Z badania wynika, że liderem pod względem optymizmu analityków jest Japonia. To efekt reform strukturalnych i stymulowania gospodarki -abenomiką. 75% badanych oczekuje wzrostu stopy zwrotu z inwestycji, podobnie jak większych dywidend. Dla porównania – większego ROE na europejskich i amerykańskich parkietach spodziewa się odpowiednio 36% i 23% analityków. Dodatkowo, 70% ekspertów jest zdania, że bilanse spółek notowanych w Japonii są zdrowsze niż rok wcześniej. – Nasi analitycy spodziewają się wzrostu wypłacanych dywidend z uwagi na mocne bilanse spółek. Trzech z czterech analityków objętych badaniem prognozuje zwiększenie dywidendy w ciągu nadchodzących 12 miesięcy wyjaśnia Rikkerink.

Ożywienie Europy i USA

W Europie widać ożywienie i poprawę kondycji spółek, napędzane programem luzowania ilościowego Europejskiego Banku Centralnego oraz osłabieniem wspólnej waluty. Analitycy dostrzegają również atrakcyjną wycenę europejskich spółek na tle amerykańskich walorów. Co więcej, na Starym Kontynencie odnotowano wzrost popytu na kredyty przeznaczone na restrukturyzację przedsiębiorstw. Spodziewana jest umiarkowana aktywność na rynku fuzji i przejęć, głównie w formie transakcji typu bolt-on.

Po silnym 2014 r. w amerykańskiej gospodarce, analitycy oczekują stabilności w nastrojach zarządu, dywidendach i stopach zwrotu z kapitału. Z uwagi na zdrową sytuację na rynku kredytów, niskie koszty finansowania, duże rezerwy gotówkowe oraz wzrost zatrudnienia, tutaj eksperci przewidują kontynuację fuzji i przejęć, napędzanych transakcjami typu bolt-on. – Umiarkowany optymizm przeważa w Europe w wyniku poprawiających się fundamentów spółek, obniżki cen ropy i deprecjacji euro. Naszym zdaniem warunki w USA pozostaną zdrowe i stabilne – twierdzi Rikkerink.

Ostrożnie z Chinami

W przypadku Chin spodziewany jest spadek wydatków inwestycyjnych i stopy zwrotu z inwestycji ze względu na spowolnienie gospodarcze i osłabienie popytu wewnętrznego. Niemniej, 81% analityków spodziewa się w tym roku utrzymania poziomu wypłacanych dywidend. – Przeważa ostrożne podejście do Chin z uwagi na spowolnienie wzrostu. Jednakże w naszej ocenie w tym roku prawdopodobnie nie dojdzie do kryzysu systemowego. Mimo spowolnienia, w Państwie Środka nadal występują okazje do zrealizowania zysku tłumaczy Rikkerink.

Mniej optymistycznie Emerging Markets i Ameryka Łacińska

Analitycy są mniej optymistycznie nastawieni do rynków w regionie EMEA (Europa Wschodnia, Bliski Wschód
i Afryka) oraz Ameryce Łacińskiej. Połowa respondentów uważa, że tamtejsze spółki zmniejszą nakłady inwestycyjne w nadchodzącym roku głównie z powodu słabości sektora energetycznego, na którym ciąży spadek cen ropy oraz aprecjacji dolara, skutkującej wzrostem kosztów finansowania.

Korzystne perspektywy dla posiadaczy papierów o stałym dochodzie

Badani pozytywnie oceniają perspektywy dla dywidend, które najbardziej wzrosną w sektorze zdrowotnym,
a następnie w branży dóbr konsumpcyjnych i użyteczności publicznej (utilities). Jedynie spółki z branży energetycznej nie podzielą się zyskiem z akcjonariuszami. 75% naszych analityków przewiduje wzrost dywidend wypłacanych przez spółki notowane na japońskim parkiecie, podczas gdy odpowiednio połowa i 1/3 analityków prognozuje zwiększenie wypłat dla akcjonariuszy w przypadku spółek, których walory są notowane na amerykańskiej i europejskiej giełdzie – twierdzi Rikkerink.

Branżowi liderzy i outsiderzy

60% analityków spodziewa się wzrostu stopy zwrotu z kapitału w branży medycznej. Co drugi ekspert prognozuje wzrost dywidend, podczas gdy żaden z nich nie przewiduje ograniczenia wypłaty zysku dla akcjonariuszy.

Co więcej, 92% analityków przewiduje spadek stopy zwrotu z inwestycji w sektorze energetycznym, na którym ciąży obniżka cen ropy. Te założenie odzwierciedla dostosowanie sektora energetycznego do znaczącej przeceny tego surowca – wyjaśnia Rikkerink. Taka sytuacja szczególnie uderza w eksporterów (np. Rosja), choć z drugiej strony zyskują na niej importerzy (np. Indie). Eksperci zgodnie przewidują redukcję nakładów inwestycyjnych w tym sektorze.

Coroczna ankieta analityków jest prowadzona od 2012 r. W tegorocznej edycji uczestniczyło 159 specjalistów Fidelity Worldwide Investment, w tym 122 analityków rynku akcji i 37 ekspertów rynku długu znajdujących się w Europie i Azji, którzy w minionym roku przeprowadzili 17 tys. bezpośrednich rozmów z zarządzającymi obserwowanych przez nich spółek. Ankietowanym zadano łączne 38 pytań dotyczących nastrojów zarządów, nakładów inwestycyjnych, polityki dywidendowej spółek, wyceny rynku.

Dodaj komentarz