Czy kupujesz towary lub usługi i płacisz za nie z kilkunastodniowym, a nawet kilkutygodniowym opóźnieniem? Jeśli tak, to wiedz, że w ten właśnie sposób zaciągasz kredyt kupiecki. Zyskujesz źródło zewnętrznego finansowania swojej działalności, a źródłem tym jest twój dostawca.

Kredyt kupiecki, nazywany również kredytem towarowym lub kredytem handlowym, jest bodaj najstarszą i zdecydowanie najtańszą formą kredytowania. Chociaż jest kredytem krótkoterminowym, to w optymalnych warunkach i przy umiejętnym zarządzaniu płynnością finansową, staje się instrumentem finansowym niezwykle korzystnym dla obu stron transakcji.

Kredyt kupiecki a kredyt bankowy
Pod względem formalnym i prawnym kredyt kupiecki jest rodzajem kredytu, w którym strona kredytująca nie jest instytucją finansową, a fakt kredytowania potwierdza umowa kupna – sprzedaży zawarta w dowolnej formie. Udzielenie i otrzymanie kredytu mogą też potwierdzać ogólne lub szczególne warunki umowy łączącej strony transakcji, ogólne lub szczególne warunki sprzedaży zgodne z polityką sprzedaży podmiotu kredytującego, bądź też sama faktura z odroczonym terminem płatności. Ten ostatni instrument (faktura) jest w obrocie gospodarczym podstawowym instrumentem dokumentującym fakt udzielenia przez sprzedawcę (dostawcę) kredytu kupieckiego nabywcy (odbiorcy) usług lub towarów. Wykazana na fakturze liczba dni od wydania towaru lub wykonania usługi do terminu płatności, obligującego odbiorcę do zapłaty, jest okresem kredytowania. Kredyt kupiecki nie generuje kosztów po stronie kredytobiorcy (firmy, której kredytu udzielono).

Zupełnie inaczej wygląda kwestia kredytowania działalności gospodarczej przez banki. Uzyskanie kredytów w instytucjach finansowych wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań formalnych i prawnych, zawarcia umowy kredytowej oraz spłaty kredytu wraz z odsetkami, które są kosztem kredytowania. Ani pod względem formalnym, ani pod względem finansowym, kredyt bankowy nie jest tak korzystny dla kredytobiorcy, jak kredyt kupiecki.

Korzyści dla kupującego (kredytobiorcy)
Korzyści kredytobiorcy, który uzyskał kredyt kupiecki, są oczywiste: oznacza on możliwość pozyskania darmowego źródła zewnętrznego finansowania dla bieżącej działalności. Z uwagi na łatwość uzyskania takiego kredytu, przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze, które musiałby poświęcić na uzyskanie kredytu bankowego. To też najdostępniejsza forma kredytowania dla nowych podmiotów, które mogą mieć problem z uzyskaniem kredytów bankowych.

Korzyści dla sprzedawcy (kredytodawcy)
Kredyt kupiecki jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej w celu budowania konkurencyjności przedsiębiorstw. To jeden z instrumentów skłaniających klientów do zakupu w podmiotach oferujących najkorzystniejsze warunki finansowania. W szerszym ujęciu rynkowym kredyt ten, uważany jest też za narzędzie kształtujące popyt.

Zagrożenia
Choć jest powszechnie wykorzystywanym i bardzo opłacalnym instrumentem finansowym, kredyt kupiecki stwarza jednak pewne zagrożenia dla obydwu stron umowy. Nadmierne zaufanie do tego narzędzia i nadużywanie go przez kredytobiorców, może prowadzić do poważnych zatorów płatniczych i zachwiania płynności finansowej. Zagrożenia czyhające na kredytodawców mają identyczny charakter – grożą niewypłacalnością i problemami z utrzymaniem płynności w sytuacji, gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami. O ile kredytobiorcom, w razie podjęcia złych decyzji, trudno bronić się przed niekorzystnymi skutkami kredytowania, o tyle firmy udzielające kredytów kupieckich, mogą żądać zabezpieczeń w postaci gwarancji, skorzystać z faktoringu lub też ubezpieczyć się od ryzyka związanego z kredytowaniem innych podmiotów.

Dodaj komentarz