Głównym czynnikiem wpływającym na wydanie pozytywnej bądź negatywnej decyzji kredytowej przez bank jest skrupulatna ocena potencjalnego kredytobiorcy pod kątem zdolności kredytowej. Analityk bankowy bierze wówczas pod lupę nie tylko wysokość naszych comiesięcznych dochodów i zobowiązań, ale również szereg rozmaitych czynników, które w ostatecznym rozrachunku wpływają na naszą wiarygodność kredytową. Chcąc uniknąć wysokich kosztów odsetkowych warto oszacować swoją zdolność kredytową jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego w instytucji finansowej.

Co wpływa na Twoją zdolność kredytową?

W dużym uproszczeniu, zdolność kredytową oblicza się odejmując od wysokości naszych dochodów netto sumaryczną wartość wszystkich zobowiązań. Nie jest to jednak pełna definicja, gdyż oprócz wyżej wymienionych czynników na zdolność kredytową wpływa również szereg innych, takich jak regularność dochodów, zmienność stóp procentowych (np. stawka WIBOR 3M), polityka cenowa banków, stan cywilny, wiek oraz wiele innych aspektów. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym czynnikom, które bezpośrednio wpływają na zdolność kredytową

Wysokość i regularność dochodów

Kwestia wysokości dochodów jest sprawą oczywistą, Im wyższe, tym większa szansa na kredyt na wysoką sumę (osoby zamożne mogą nawet uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach co przekłada się na niższe koszty odsetkowe). Zgodnie z rozporządzeniami Komisji Nadzoru Finansowego (rekomendacja T), osoby ubiegające się o kredyt, które zarabiają mniej niż średnia krajowa nie mogą zaciągnąć kredytu, którego miesięczna rata wynosi więcej niż 50% miesięcznych dochodów netto. W przypadku osób o dochodach wyższych niż średnia krajowa współczynnik ten wynosi 65%. Tutaj opisaliśmy ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny.

Fakt posiadania wysokich dochodów nie daje jednak gwarancji posiadania dobrej zdolności kredytowej. Istotna jest również regularność dochodów, a co za tym idzie – źródła uzyskiwanych dochodów. W zależności od rodzaju kredytu oraz źródła uzyskiwania dochodów banki wyciągają średnią (z wysokości dochodów) z 3, 6 a nawet 12 czy 24 miesięcy (w przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

Źródła uzyskiwania dochodów

Na temat źródeł uzyskiwania dochodów w kontekście zdolności kredytowej warto napisać nieco więcej, gdyż banki podchodzą do tego zagadnienia bardzo restrykcyjnie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kredytów hipotecznych i innych kredytów długoterminowych. Na wstępie warto zaznaczyć, że przy obliczaniu zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę jedynie legalne i udokumentowane dochody, od których odprowadzono podatki i składki za ubezpieczenie społeczne.

Dla banków istotna jest również forma zatrudnienia. Szczególnymi względami cieszą się przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wówczas banki biorą pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Warto jednak pamiętać o tym, że wszelkie dodatki do wynagrodzenia (takie jakie premie, czy wynagrodzenie prowizyjne) są doliczane w całości jedynie wtedy, gdy mają one charakter stały i ciągły. Jeżeli na wysokość naszych dochodów wpływa w dużej mierze wynagrodzenie prowizyjne, wówczas bank wyciąga średnią z ostatnich kilkunastu miesięcy (wszystko zależy od polityki kredytowej banku) i dolicza ją do wynagrodzenia podstawowego. Czasami zdarza się jednak, że dodatki do wynagrodzenia są jedynie częściowo uwzględniane, co może oznaczać, że nawet osoby o ponadprzeciętnych dochodach nie posiadają dostatecznie wysokiej zdolności kredytowej.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony banki mogą poprosić o specjalne oświadczenie od pracodawcy o późniejszym przedłużeniu umowy o pracę. Umowa na czas określony nie powinna wygasnąć wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku kredytowego.

W przypadku umów cywilnoprawnych sytuacja bywa nieco bardziej skomplikowana. Banki kierują się wówczas bardzo restrykcyjnymi procedurami i przepisami, co znacznie utrudnia zaciągnięcie kredytu na wysokie kwoty (w szczególności dotyczy to kredytu hipotecznego).
Niejednokrotnie potencjalny kredytobiorca musi udokumentować nie tylko swoje dochody z ostatnich kilkunastu miesięcy (niektóre banki wymagają dokumentacji nawet z ostatnich 24 miesięcy), ale również koszty uzyskania przychodu, które znacząco obniżają zdolność kredytową.

Osoby posiadające firmę również mogą ubiegać się o kredyt bankowy powołując się na swoje dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dużą rolę odgrywa wówczas wybrana forma rozliczenia podatkowego. W przypadku osób, które rozliczają się na zasadzie księgi przychodów i rozchodów, bank wylicza zdolność kredytową na podstawie dochodów brutto (przychody – koszty uzyskania przychodu) pomniejszonych o podatek dochodowy. Warto zaznaczyć, że odpisy amortyzacyjne zwiększają zdolność kredytową. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie ryczałtu mają nieco utrudnione zadanie w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy ze względu na restrykcyjne procedury obliczania dochodu. Podczas obliczania zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę jedynie 20% przychodów, choć są i takie, które posiadają bardziej liberalne metody kalkulacji.

Analizując źródła przychodu przy wyliczaniu zdolności kredytowej należy jeszcze wspomnieć o dochodach osiąganych z pracy zagranicą lub emerytury (renty stałej). W przypadku emerytów i rencistów z ciągłością dochodów nie ma większego problemu. Główną barierą jest zazwyczaj wiek potencjalnego kredytobiorcy. Z kolei osoby osiągające dochody z pracy zagranicą są bardzo różnie traktowane przez banki. Największe szanse na uzyskanie korzystanego kredytu mają dobrze wykształceni pracownicy na wysokich stanowiskach zatrudnieni na kontraktach lub umowach o pracę.

Zobowiązania (w tym limity na kartach kredytowych i rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych) i historia kredytowa (BIK).

Zgodnie z powszechnie przyjętymi wyliczeniami w branży kredytowej każde 100 zł długu obniża zdolność kredytową średnio o kilkanaście tysięcy złotych. Ma to istotne znaczenie nie tylko w przypadku aktualnie spłacanych zobowiązań, ale także w przypadku kart kredytowych i limitów na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych. Co więcej, banki obniżają zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy nawet wtedy, gdy klient nie korzysta z posiadanych produktów. Oznacza to, że samo posiadanie karty kredytowej lub rachunku ROR z określonym limitem obniża zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy od 3 do 5% od kwoty limitu (niektóre banki biorą pod uwagę nawet całkowitą wartość limitu we wcześniej wspomnianych produktach).
Warto pamiętać o tym, że duże zobowiązania, nawet przy wysokich dochodach w bardzo drastyczny sposób obniżają zdolność kredytową. Szczególną uwagę należy zwrócić na zobowiązania w walutach obcych, gdyż w trakcji kalkulacji zdolności kredytowej banki zwiększają wysokość miesięcznej raty o 20%. (na potrzeby wyliczeń zdolności kredytowej).

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową jest nasza historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Znajdują się tam nie tylko informacje o naszych spłacanych lub spłaconych kredytach w przeszłości, ale także o ewentualnych opóźnieniach w płatnościach. Na podstawie wszystkich zebranych informacji Biuro Informacji Kredytowej przyznaje każdemu dłużnikowi tzw. scoring punktowy, który służy do klasyfikacji kredytobiorców (od 192 do 631 punktów). Oczywiście im niższy scoring kredytowy, tym niższa zdolność kredytowa, a w przypadku problemów ze spłatą zobowiązań lub windykacją długu w przeszłości zaciągnięcie kredytu jest częstokroć niemożliwe. Warto zaznaczyć, że czysta historia kredytowa wcale nie równa się wysokiemu scoringowi punktowemu. Banki sceptycznie podchodzą do klientów, którzy nigdy nie zaciągnęli kredytu i nie mają doświadczenia w spłacaniu zobowiązań. Problemy z uzyskaniem kredytu zaczynają się, gdy nasz scoring punktowy wynosi poniżej 480 punktów. W takich sytuacjach banki podwyższają sobie marżę w ramach kompensacji ryzyka kredytowego lub automatycznie odrzucają wniosek kredytowy.

Warto pamiętać o tym, że każdy z nas może uzyskać raport BIK za niewielką opłatą (koszt takiej usługi wynosi 30 zł), dzięki któremu dowiemy się jak wygląda nasza historia kredytowa. Każde udostępnienie raportu z Biura Informacji Kredytowej wiąże się również z odjęciem kilkunastu punktów. Warto o tym pamiętać w trakcie ubiegania się o kredyt bankowy, gdyż zbyt duża ilość zapytań o kredyt może skutkować znaczącym spadkiem sccoringu punktowego, co w konsekwencji uniemożliwi uzyskanie kredytu.

Inne zobowiązania i koszty stałe

Oprócz tradycyjnych zobowiązań kredytowych banki w trakcie wyliczania zdolności kredytowej bardzo często biorą pod uwagę również inne zobowiązania i koszty stałe. Dla banku istotne są między innymi koszty utrzymania gospodarstwa domowego (im większe miasto, tym większe koszty utrzymania nieruchomości). Ponadto do zdolności kredytowej dolicza się również alimenty, a nawet składki inwestycyjne czy składki na prywatne ubezpieczenie.

Wiek, stan cywilny, wykształcenie, posiadanie dzieci

Powyższe kryteria z początku mogą wydawać się nieistotne, jednak dla banku są to bardzo cenne informacje, które także wpływają na zdolność kredytową. Wiek odgrywa duża rolę w przypadku kredytów hipotecznych. Górna granica wiekowa, do której kredyt musi zostać spłacony to 80 lat. Banki także chętniej udzielają kredyty małżeństwom, które często mogą skorzystać z programów rządowych (Mieszkanie dla Młodych). Wspomniane wykształcenie jest dla banku również istotne z tego względu, że osobom wykształconym i dobrze wykwalifikowanym o wiele łatwiej znaleźć pracę w przypadku niespodziewanego zwolnienia. Posiadanie dzieci z kolei obniża zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy ze względu na dodatkowe koszty.

Wysokość marży kredytowej i okres kredytowania

Wraz ze wzrostem wysokości marży kredytowej wzrastają koszty odsetkowe, co bezpośrednio wpływa na wysokość miesięcznej raty. Wysokość miesięcznej raty z kolei przekłada się na zdolność kredytową (na maksymalną kwotę kredytu, jaką może zaciągnąć potencjalny kredytobiorca). Oprócz polityki cenowej banku istotne znaczenie ma również okres kredytowania. Długi okres spłaty zobowiązania wiąże się ze zmniejszeniem wysokości miesięcznej raty, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia zdolności kredytowej.

Stopy procentowe

Stopy procentowe (stawka bazowa) wpływają na wysokość oprocentowania kredytów bankowych. Im niższe stopy procentowe, tym niższe oprocentowanie kredytów, a tym samym niższe koszty odsetkowe, co prowadzi do zwiększenia zdolności kredytowej. Warto zaznaczyć jednak, że wraz ze spadkiem stawki bazowej banki bardzo często decydują się na podwyższenie marży nawet o kilkadziesiąt procent. W ostatecznym rozrachunku stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej mogą podwyższyć zdolność kredytową nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Rodzaj kredytu

Kredyty różnią się od siebie kosztami odsetkowymi nie tylko ze względu na zróżnicowaną politykę cenową banków, ale także ze względu na ich przeznaczenie. Najtańsze są kredyty hipoteczne, które w zależności od wysokości wkładu własnego i rodzaju zabezpieczenia pozwalają pozyskać wysokie kwoty przy niskich kosztach odsetkowych, co przekłada się na wyższą zdolność kredytową kredytobiorcy w stosunku do innych produktów kredytowych.

Cross – selling

Wiele banków do tradycyjnych ofert kredytowych dołącza również dodatkowe usługi takie jak konto oszczędnościowe, pakiet Assistance, ubezpieczenie na życie itp.), Przy zakupie dodatkowego produktu banki często oferują atrakcyjniejsze oprocentowanie lub niższą marże, co pozwala na pozyskanie wyższej kwoty kredytu.

Bank nie udzielił Ci kredytu ze względu na niską zdolność kredytową? Nie przejmuj się. Oto praktyczne wskazówki, dzięki którym ją poprawisz.

 • Spłać swoje zobowiązania i zrezygnuj z kart kredytowych i ROR z limitem debetowym.

Szybsza spłata aktualnych zobowiązań skutkuje natychmiastowym wzrostem zdolności kredytowej. Warto rozważyć taką opcję w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych. Ponadto należy pozbyć się niepotrzebnych kart kredytowych i rachunków oszczędnościowych z limitem debetowym, które także negatywnie wpływają na zdolność kredytową

 • Wydłuż okres kredytowania

Dłuższy okres spłaty wiąże się co prawda z wyższymi kosztami odsetkowymi, jednak pozwala obniżyć miesięczną ratę, co z kolei umożliwia zwiększenie kwoty kredytu. W przypadku posiadania aktualnych zobowiązań można rozważyć zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego, który również pozwoli wydłużyć okres spłaty i zmniejszyć wysokość miesięcznej raty.

 • Znajdź współkredytobiorcę lub poręczyciela

Zaciągnięcie kredytu z drugą osobą, która osiąga solidne dochody jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej. Ważne jest, aby nasz współkredytobiorca był osobą zaufaną o regularnych dochodach i niskich zobowiązaniach (bank również oblicza zdolność kredytową współkredytobiorcy). Drugim rozwiązaniem może być znalezienie poręczyciela, czyli osoby, która posiada wysoką zdolność kredytową i weźmie kredyt na siebie, a my podejmiemy się jego spłaty.

 • Wybierz raty stałe

Bank ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy na podstawie pierwszej raty. Stąd też o wiele bardziej korzystna wydaje się być decyzja o wyborze kredytu ze stałymi, równymi ratami, które zazwyczaj są niższe o około 20% w stosunku do pierwszej raty przy kredycie z ratami malejącymi.

 

 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą postaraj się obniżyć koszty uzyskania przychodu

Zawyżanie kosztów uzyskania przychodów pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe (lub ich nie płacić), jednak jest gwoździem do trumny w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy. Dlatego minimum 3 miesiące przed złożeniem wniosku kredytowego warto maksymalnie obniżyć koszty uzyskania przychodu, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową.

 • Zadbaj o swoją historię kredytową w BIK

Niski scoring punktowy w Biurze Informacji Kredytowej można z powodzeniem poprawić (pułap akceptowany przez banki zaczyna się od 480 punktów). Warto wówczas spłacać wszystkie swoje zobowiązania w terminie oraz zlikwidować niepotrzebne karty kredytowe i rachunki ROR z limitem debetowym. Pomocnym narzędziem jest również zaciągnięcie niewielkiego kredytu konsumenckiego i spłacanie go w terminie. Poprawa scoringu punktowego w BIKu jest procesem czasochłonnym, jednak możliwym do zrealizowania.

 • Wkład własny

Posiadając wkład własny można liczyć na dużo atrakcyjniejszą ofertę kredytową oraz niższe koszty odsetkowe. Im wyższy wkład własny, tym tańszy kredyt.

 • Skorzystaj z cross – sellingu

Cross – selling (zakup dodatkowych produktów bankowych przy zaciągnięciu kredytu) niejednokrotnie umożliwia skorzystanie z preferencyjnych warunków kredytowych. W ramach cross – sellingu bank może obniżyć nam wysokość miesięcznej raty, co z kolei umożliwi nam zaciągnięcie kredytu na większą kwotę.
autor: Robert Banaszak

[vc_cta h2=”Zdaj się na ekspertów” h4=”doradzą jak poprawić zdolność kredytową i dobiorą najlepszy kredyt” add_button=”right” btn_title=”Kontakt” btn_color=”success” btn_size=”lg” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-hand-o-right” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fkalkulator.oferty-kredytowe.pl%2Fo%2Fsalechannel.php%3FidSaleChannel%3D420%26idDistributor%3D585||target:%20_blank” btn_add_icon=”true”][/vc_cta]

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Rafael Pieniażek

  Witam , chciałem dokonać zakupów online w sklepie internetowym na raty w kwocie 3tyś.na 20równych rat.z odroczona płatnością trzech miesięcy co jest obecnie reklamowane. Mój dochód to 1500zł netto w postaci renty.Mieszkam w domu jednorodzinnym który jest moja własnością ,kosztów utrzymania praktycznie nie posiadam ponieważ mieszkam z córką która łoży na utrzymanie domu.Nie posiadam żadnych długów wobec banków i nigdy ich nie miałem,nie mam również zakupów na raty.W obecnej chwili mam 84 lata.Dostałem odpowiedz negatywną z banku.Mam zapytanie co mogło być powodem odmowy . (Ariolbank)

  1. A

   W artykule jest napisane: “Górna granica wiekowa, do której kredyt musi zostać spłacony to 80 lat.”, myślę, że wiek 84 lata jest pełną odpowiedzią na Pana pytanie.

Dodaj komentarz