PKO Bank Polski modyfikuje politykę dywidendową. Wprowadzane zmiany mają na celu z jednej strony zapewnienie przewidywalności dla akcjonariuszy w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend a z drugiej wzmocnienie bezpieczeństwa Banku z perspektywy depozytariuszy i obligatariuszy. Nowa polityka ma także na celu optymalizację struktury kapitałów Banku oraz dostosowanie zasad wypłaty dywidendy nowego ładu regulacyjnego i otoczenia gospodarczego.

Dotychczasowa polityka zdefiniowana w prospekcie emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku przewidywała stały współczynnik wypłaty dywidendy (payout ratio) równy 40% jednostkowego zysku netto Banku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem innych czynników określonych w polityce. Obecnie zostaje on zastąpiony limitami związanymi z dążeniem do utrzymania wskaźników wypłacalności na odpowiednich poziomach. Wprowadzana aktualizacja jest wynikiem analizy otoczenia regulacyjnego, w szczególności zaleceń nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, gospodarczego oraz długoterminowych perspektyw rozwoju Banku.

Nowa polityka dywidendowa zakłada stabilne kształtowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy przez Bank w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej:

  • współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (CAR – capital adequacy ratio) powyżej 12,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego,
  • współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (common equity Tier 1 ratio) powyżej 9,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Zmiana polityki dywidendowej pozwoli na bardziej elastyczne podejście do kwestii dzielenia się przez PKO Bank Polski zyskami z akcjonariuszami.

PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy w oparciu o jasne reguły, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności  ? mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jako jedyny przedstawiciel sektora na warszawskiej giełdzie, dokonywał konsekwentnie wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i rosnących wynikach finansowych. W ostatnich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres. W ostatnich 5 latach współczynnik wypłaty dywidendy Banku kształtował się powyżej 50%, a średnia stopa dywidendy wyniosła ponad 3% rocznie. To jedne z najwyższych wskaźników wśród banków w Europie.

Aktualizacja polityki w zakresie wypłaty dywidendy została przyjęta przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego 4 kwietnia br.

Źródło: PKO Bank Polski

Dodaj komentarz